Logo Soroptimist International

Soroptimist international klub Žilina


Prejdi na obsah

rok 2012

klubové aktivity

Výročná členská schôdza
dňa 8.10.2012

Počet prítomných členiek : 20
Počet prítomných čakateliek : 2
Počet ospravedlnených členiek : 1

1.) Zahájenie: Prezidentka Iveta Ferulíková privítala a zahájila výročnú členskú schôdzu.

2.) Slávnosť sviečok:
Sviečky zapálili: Oxana Beláková, Renata Lazarová, Gabika Dubravková, Jaroslava Gažová

3.) Správy o činnosti klubu

a.) Prezidentka klubu Iveta Ferulíková predniesla správu o činnosti klubu za posledné dva roky. V správe vyhodnotila všetky zorganizované akcie klubu, ktoré sa udiali za toto obdobie. Nakoniec poďakovala všetkým členkám za ich aktívny prístup a pomoc pri organizovaní týchto akcii.

b.) Ekonómka klubu Oxana Beláková pripravila písomnú správu príjmov a výdavkov za posledné dvojročné obdobie.

c.) Viceprezidentka Dana Barčíková vyhodnotila dochádzku všetkých členiek za dvojročné obdobie.

4.) Prijatie nových členiek:
Prezidentka klubu Iveta Ferulíková vyzvala čakateľky: Alenka Hrehušová, Anita Ihnátová aby sa vyjadrili k prijatiu za členstvo v klube. Obe sa vyjadrili kladne a týmto boli prijaté za riadne členky klubu.

5.) Odovzdanie funkcie prezidenta klubu.
Končiaca prezidentka klubu Iveta Ferulíková slávnostne odovzdala funkciu prezidentky Jaroslave Gažovej. Zároveň sa dohodlo, že končiaca prezidentka klubu Iveta Feruliková odovzdá novej prezidentke Jaroslave Gažovej všetky oficiálne materiály a písomnosti klubu ( stanovy, zakladajúcu listimu, inventár majetku klubu ....... ) s tým , že o tomto bude vyhotovený odovzdávajúci protokol. Taktiež končiaca prezidentka Iveta Ferulíková spolu s novou prezidentkou Jaroslavou Gažovou zmení podpisové vzory v Tatra banke a.s.

6.) Predstavenie nového výboru.
Nová prezidentka klubu Jaroslava Gažová poďakovala za prejavenú dôveru a zároveň predstavila nový výbor :

prezidentka: Jaroslava Gažová
1. viceprezidentka: Dana Barčíková
2. viceprezidentka: Renata Lazarová
ekonómka: Ing. Oxana Beláková
tajomníčka: Alenka Hrehušová

7.) Záver:
Výročnú schôdzu ukončila nová prezidentka a na záver oznámila termín ďalšieho stretnutia klubu v novembri, ktorý bude dňa 5.11.2012 v Holiday Inn v Žiline.


Zpäť na obsah | Zpäť na hlavné menu